maj 30, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Urlop ojcowski – działalność gospodarcza

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność nie ma prawa do skorzystania z urlopu ojcowskiego. Bowiem z takiego urlopu mogą skorzystać tylko pracownicy. A osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może ubiegać się o przyznanie jej zasiłku macierzyńskiego w wymiarze urlopu ojcowskiego. Oczywiście takiego wysiłku nie otrzyma przedsiębiorca który nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu (dobrowolnemu lub obowiązkowemu). W tym przypadku nie obowiązuje okres wyczekiwania i zasiłek będzie przyznane od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego stanowi 100% podstawy jego wymiaru. Przy ustalaniu kwoty zasiłku należy wziąć pod uwagę przychód z okresu dwunastu miesięcy lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc którym powstało prawo do zasiłku.
Przed uzyskaniem prawa do zasiłku należy złożyć w ZUS odpowiednie wnioski. Pierwszym koniecznym do wypełnienia dokumentów jest druk ZUS Z-3b. Kolejnym dokumentem jest oświadczenie, że zasiłek ojcowski nie został jeszcze pobrany. Przedsiębiorca musi także dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Należy pamiętać, że wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do oddziału ZUS właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek przed rozpoczęciem zasiłku. Źródło: biuro rachunkowe Poznań

maj 27, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Odsetki od podatku

Często zdarza się, że przedsiębiorca opłaca podatek z opóźnieniem. Takim przypadku jest on także zobowiązany do zapłacenia należnych odsetek za zwłokę. Czy taki odsetki można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności? Odsetki za zwłokę w opłaceniu podatku, na przykład od nieruchomości, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Dlatego biuro rachunkowe Poznań nie umie tego kosztu w księdze przychodów i rozchodów.

maj 23, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Obowiązek podatkowy – usługi transportowe

Podatnik świadczący usługi transportowe często wykonuje usługę przed otrzymaniem zapłaty za wykonanie usługi (całości lub części). Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jeśli usługa została wykonana 25 kwietnia, a kontrahent zapłacił za fakturę 21 maja, obowiązek podatkowy powstaje dopiero 21 maja. Przy usługach transportowych należy przyjąć, że obowiązek podatkowy powstanie w momencie zapłaty całości lub części faktury, ale nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi. Zatem jeśli kontrahent zapłaci dopiero 31. dnia lub później, obowiązek podatkowy powstanie w dniu wykonania usługi. Termin wystawienia faktury nie ma tu znaczenia. Biuro rachunkowe Poznań ujmie  taką fakturę w ewidencji sprzedaży dotyczącej miesiąca wykonania usługi.

kwi 8, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Odliczenie VAT od osobówki

Sama deklaracja oświadczająca, że podatnik prowadzi określony typ działalności nie przesądza ostatecznie o faktycznym jej prowadzeniu. Dla przykładu, podatnik, który zadeklaruje, iż zajmuje się odsprzedażą samochodów używanych, ale faktycznie odsprzeda tylko jeden samochód nie ma prawa do odliczenia całości VAT-u. Powinien zastosować ustawowe ograniczenie i odliczyć tylko 60%  kwoty podatku VAT, ale nie przekraczając 6000 PLN. Prawo do odliczenia całości VAT od odsprzedaży samochodów osobowych mają podatnicy dokonujący w praktyce importu lub/i sprzedaży samochodów. Przepisy wykluczają tą możliwość dla podatników, którzy zakupują na potrzeby bieżącej działalności samochody osobowe. Wtedy mogą skorzystać z odliczenia tylko w ograniczonym stopniu. Więcej artykułów: biuro rachunkowe Poznań

mar 24, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Alternatywa dla podpisu elektronicznego

Każdy, kto kiedykolwiek musiał załatwić coś w urzędzie zgodzi się że czekanie w długich kolejkach jest niezwykle irytujące a do tego tażke czasochłonne. Na codzień mamy bardzo niewiele czasu do stracenia, żąglując obowiązki domowe z wymogami stawianymi przez naszego pracodawcę. Jeśli jest zatem szansa uniknięcia bezcelowego stania w kolejkach, aby na przykład złożyć pojedynczą deklarację, dlaczego by  z niej nie skorzystać?

Wszystkie osoby, które pragną przekazywać do urzędów deklaracje metodą elektroniczną, mogą obecnie skorzystać z oferty platformy ePUAP. Zapenia ona założenie tzw. profilu zaufanego.

Niestety, co jest dość ironiczne, aby móc korzystać z tej opcji musimy udać się najpierw do urzędu w celu potwierdzenia zarejestrowanych danych. Ewentualnie skorzystać z naszego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia tych danych, ale w sumie po co nam profil zaufany skoro już mamy podpis elektroniczny? Może jedynie po to, że podpis elektroniczny wymaga od nas użycia specjalnego użądzenia, ale z drugiej strony dzięki temu jest bezpieczniejszy i bardziej zaufany.

Potwierdzenia danych możemy dokonać w jednym z punktów, których pełną liste znajdziemy na stronie www.epuap.gov.pl. Wśród tych punków znaleźć można między innymi placówki ZUS, urzędy skarbowe i także Konsulaty Gerneralne Rzeczypospolitej Polskiej (gdy znajdujemy się za granicą). Nie ma potrzeby dokonywania identyfikacji lokalnie w najbliższym punkcie odpowiadającym miejscu zamieszkania.

Źródło informacji: biuro rachunkowe Poznań

sty 21, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Sprzedaż towarów używanych przez internet

Aby towar używany sprzedawany przez internet był zwolniony z VAT należy spełnić jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze, przy zakupie tego towaru nie można było odliczyć VAT. Po drugie, towar musiał być używany przez właściciela przez minimum 6 miesięcy przed data jego odsprzedaży.

sty 19, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Zawieszenie działalności – pracownica na macierzyńskim

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności od okresu 30 dni do 24 miesięcy. Prawo to jednak nie przysługuje przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników. Przy czym należy wyjaśnić, że za pracownika uważa się jedynie osobę pozostającą z przedsiębiorcą w stosunku pracy, nie zaś zatrudnioną na np. umowę zlecenie czy dzieło.

sty 6, 2013 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

Spis z natury

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi podatkowej spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności, oraz na dzień 1 stycznia (koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury obejmuje towary handlowe, półwyroby, surowce, wyroby gotowe, odpady i braki. Jeśli podatnik planuje likwidację działalności i spis z natury będzie sporządzony z dniem innym niż 1 stycznia lub 31 grudnia, o fakcie jego sporządzenia należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego min. 7 dni przed jego sporządzeniem.

gru 30, 2012 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

KOSZTY ZMNIEJSZAJĄCE PODATEK

Pracownik powinien złożyć PIT-2 przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym. Jeśli nie dopilnuje tego, pracodawca nie musi uwzględniać kosztów umniejszających podatek czyli ulgi miesięcznej w wysokości 46,33 zł. Rocznie pracownik ma prawo do zmniejszenia podatku w kwocie 556,02 zł co daje sumę roczną w wysokości 46,33 zł. PIT-2 stanowi oświadczenie pracownika: o nie otrzymywaniu renty lub emerytury za pośrednictwem płatnika oraz o nie osiąganiu dochodów z udziału w spółdzielni produkcyjnej etc. Jednak pracownik może uwzględnić kwotę umniejszenia (556,02 zł) w rozliczeniu rocznym np. PIT-37.

gru 11, 2012 - Podatki    Komentowanie nie jest możliwe

ODSZKODOWANIE

Po zniszczeniu środka trwałego w wyniku np. pożaru firma otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela. Stanowi ono przychód powstający w dacie otrzymania odszkodowania.Jeśli firma jest spółką niemającą osobowości prawnej, przychód z tytułu wypłaconego ubezpieczenia należy podzielić proporcjonalnie na wspólników.

Strony:123»